งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมอาหาร จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              ตามประกาศ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมอาหาร จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  เลขที่ คศ. ๐๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น
               ซื้อเครื่องผสมอาหาร จำนวน ๘ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง