งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ ๘๐G. จำนวน ๖๐๐ รีม เป็นเงิน ๖๐,๙๙๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ ๘๐G. จำนวน ๖๐๐ รีม เป็นเงิน ๖๐,๙๙๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ ๘๐G. จำนวน ๖๐๐ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไนซ์ลี่ เปเปอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๙๙๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง