งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างบ่อดักไขมันและเปลี่ยนถังดักไขมัน ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร ๔/๑ จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๒๑๘,๘๘๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างล้างบ่อดักไขมันและเปลี่ยนถังดักไขมัน ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร ๔/๑ จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๒๑๘,๘๘๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างล้างบ่อดักไขมันและเปลี่ยนถังดักไขมัน ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร ๔/๑ จำนวน ๑๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท วินวิน โชว์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)   โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น
 ๒๑๘,๘๘๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง