งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๑๙๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๑๙๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๑๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน KIRANA โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๑๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)