งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ปรับปรุงร่างวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ชุดฝึกวิเคราะห์ออกแบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศร่าง   คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ชุดฝึกวิเคราะห์ออกแบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้ บริษัท แมริโกลด์ เทคโนโลยีส์ จำกัด เข้ามายื่นหนังสือเลขที่ L319/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง ขอประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ตามเอกสารดังแนบ