งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ปรับปรุงร่างวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของวัสดุ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศร่าง   คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของวัสดุ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้ บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด เข้ามายื่นหนังสือที่ ซทส.002/01/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่องขอเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่าง คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว ตามเอกสารดังแนบ