งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

                        ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

                                --------------------------------------------------------------------------------------

           ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

                ๑. ชุดฝึกระบบจำลองวิศวกรรมจักรกลการผลิตอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมยุค ๔.๐ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

                ๒. ชุดครุภัณฑ์ระบบอัตโนมัติสถานีจำลองการผลิตทางวิศวกรรมสมัยใหม่ ๔.๐ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

               ๓. ชุดครุภัณฑ์ไดนาโมมิเตอร์วิเคราะห์แรงตัดเฉือนชิ้นส่วนทางกลขั้นสูง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ

 

                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓