งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่    11   พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
   
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลธรรม เอฬกานนท์)
 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ลงวันที่    11  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อ
(เดือน/ปี)
1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนระบบ (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนระบบ (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 100,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง 1,112,900.00 11/2563
       
       
 
Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf