งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ

จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุ จำนวน 13 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพี.วี ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่) (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 29,120.05 บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563