งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย Roll up ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา จำนวน 10 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย Roll up ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา จำนวน 10 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

                      ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำป้าย Roll up ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา จำนวน 10 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                      จ้างทำป้าย Roll up ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา จำนวน 10 แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่บริษัท ทีนส์ ทีม จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 26,750.00 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563