งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดทดลองการไหลในรางน้ำเปิด ขนาดใหญ่ ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การไหลในรางนํ้าเปิด ขนาดใหญ่ ยาว ๑๒ เมตร
จํานวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

                       ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดทดลองการไหลในรางนํ้าเปิด ขนาดใหญ่ ยาว ๑๒ เมตร จํานวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                       จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดทดลองการไหลในรางนํ้าเปิด ขนาดใหญ่ ยาว ๑๒ เมตร จํานวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท เอสซอม จํากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

                                                                                                                         ประกาศ ณ วันที่    ๑๖   มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓