งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน ๑๔ เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน ๑๔ เครื่อง เงิน 775,600.00 บาท และ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง เงิน 228,600.00 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,064,200.00 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  15 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 287 9600 ต่อ 7072 หรือ 7080 ในวันและเวลาราชการ