งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ยกเลิกการสอบราคาครุภัณฑ์

               ตามที่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องมือทำต้นแบบผลิตภัณฑ์  จำนวน ๑ ชุด  ด้วยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๕๗  เนื่องจากมีผู้ยื่นซองสอบราคา จำนวน ๑ ราย คณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่