งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ยกเลิกการสอบราคาครุภัณฑ์

               ตามที่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอบราคาครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพิษอะฟลาทอกซิน  จำนวน ๑ ชุด  ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗  เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่