งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร Canon จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๑๗,๕๓๑.๙๕ บาท

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร Canon จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร Canon จำนวน ๕ รายการ ผู้ ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๓๑.๙๕ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง