งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 4,199.75 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน  4  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พี แอนด์ เอ็น แล็บเคม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,199.75 บาท  (สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง