งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำอาร์โอ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๓,๙๑๐.๐๐ บาท

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำอาร์โอ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำอาร์โอ จำนวน ๑ รายการ ผู้ ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปกรณ์และเคมีวิจัย เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง