งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดควันไอสารเคมี (FUME HOOD) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดควันไอสารเคมี (FUME HOOD) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ตู้ดูดควันไอสารเคมี (FUME HOOD)(๔๑.๑๐.๓๕.๐๒ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๑,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง