งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                          ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                         ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ที.แอร์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)