งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๕๗ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารแห้ง) จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา(อาหารแห้ง) จำนวน ๕๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑,๒๒๒.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน