งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้อนุมัติให้ฝ่ายพัสดุดำเนินการจัดจ้างการบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่  ยี่ห้อโอทิส หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๗E๓๔๔๐ รหัสครุภัณฑ์ ๓๙๖๐-๐๐๒-๐๐๐๑/๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไปแล้วนั้น

                 จัดจ้างการบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่  ยี่ห้อโอทิส หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๗E๓๔๔๐ รหัสครุภัณฑ์ ๓๙๖๐-๐๐๒-๐๐๐๑/๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑ เครื่อง   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท  โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๔,๖๖๘.๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง