งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้สด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อดอกไม้สด จำนวน ๑๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  ดอกไม้สด จำนวน ๑๑ รายการ  ใช้ในโครงการ ๑๖ มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครูห์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๖,๑๕๐.๐๐  บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)