งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่มเอกสาร จำนวน ๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่ม จำนวน ๒๐ เล่ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่ม จำนวน ๒๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพรพริ้นติ้ง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)