งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่มเอกสาร จำนวน ๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีโครงการ  จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่มเอกสาร จำนวน ๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่มเอกสาร จำนวน ๒๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  สวนพลูพิมพ์เขียว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐  บาท (สามพันบาทถ้วน)