ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมป้อมยามรักษาการณ์ความปลอดภัย (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมป้อมยามรักษาการณ์ความปลอดภัย (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมป้อมยามรักษาการณ์ความปลอดภัย (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเอ็นจิเนียริ่ง บาย เอที จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน    ทั้งสิ้น ๔๙๙,๔๒๒.๕๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น    ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง