รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562