ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๕๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ รุ่งเจริญพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๖๘๑.๙๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์