ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

                                                                                                               จัดจ้างอัดภาพ ขนาด ๒๐ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ รายการ

  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างอัดภาพ ขนาด ๒๐ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

จัดจ้างอัดภาพ ขนาด ๒๐ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เจริฐเทรดดิ้ง   (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๔๒๐.๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน