ประกาศผู้ชนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุ จำนวน 48 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อวัสดุ จำนวน 48 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ได้แก่ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น24,860.60  บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทหกสิบสตางค์)