ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะ

                                              ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกวดราคาซื้อหุ่นลองเสื้อมาตรฐานญี่ปุ่น พร้อมเส่้นเทป   แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ ตัว  ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding