ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าจับจีบระบายสีชมพู จำนวน ๒๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อผ้าจับจีบระบายสีชมพู จำนวน ๒๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ผ้าจับจีบระบายสีชมพู จำนวน ๒๕ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชวกร ทองประศรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)