ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ (อาหารแห้ง) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง              

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุ (อาหารแห้ง) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุ (อาหารแห้ง) จำนวน ๓๔ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๖๖๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง