ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องอาหาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำกล่องอาหาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               ๑. กล่องอาหาร ขนาด ๒๒ x ๒๙ x ๖ cm. จำนวน ๕,๐๐๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอทโฟร์พริ้นทร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๘๗๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. กล่องอาหาร ขนาด ๑๕ x ๑๕ x ๕ cm. จำนวน ๕,๐๐๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอทโฟร์พริ้นทร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๗๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง