ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และอะไหล่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่   งานเอกสารการพิมพ์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์และอะไหล่ จำนวน ๔ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    อุปกรณ์และอะไหล่ จำนวน ๔ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๒๔.๔๙ บาท  (สามพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง