ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          พัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๕๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวปภัสสร นิยมรัท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๗๓๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)