ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสง (แบบม้วน) จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คณะศิลปศาสตร์ ได้มีโครงการ ซื้อม่านปรับแสง (แบบม้วน) จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ม่านปรับแสง (แบบม้วน) จำนวน ๔๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แป้งปูน ดีไซน์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๓๙.๖๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสามสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง