ยกเลิกประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

ด้วย     คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์  Multifunction  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 11 เครื่อง ในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2558  ถึง  วันที่ 2 มีนาคม 2558 เนื่องจากทางคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอปรับปรุงคุณสมบัติคุณภัณฑ์ใหม่