ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ช่วยในการสอน จำนวน 1 ชุด

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    คณะศิลปศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ  ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ช่วยในการสอน     จำนวน  1  ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2558  ถึง  17  กุมภาพันธ์  2558  ในเวลาราชการ  ณ  สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง     ส่วนที่ ๑  เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่  19  กุมภาพันธ์  2558  เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒  ใบเสนอราคาในวันที่   19  กุมภาพันธ์  2558  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ  สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เป็นต้นไป  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โทรศัพท์  0 2287 9600 ต่อ 7303, 7313  ระหว่างวันที่  6 กุมภาพันธ์  2558  ถึง  17  กุมภาพันธ์  2558   ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด 1. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจไม่ได้มารับแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 2. หนังสือรับรองบริษัท 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ 4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภพ. 20