ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 10 เครื่อง

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ได้จัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens
จำนวน 10 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง 16 มกราคม 2558 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ 0 2287 9600 ต่อ 7303, 7313 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง 16 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ


เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท) ๒. หนังสือรับรองบริษัท ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ ๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภพ.๒๐