ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
       ตามที่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนฯ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
       จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย นพรุจ อริยศิริอาภา (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕