ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ของรัฐ นั้น
                    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง โดย ใช้เงินรายได้ ประจําปี ๒๕๖๔ (เบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี)
                    รายการจัดจ้างงานซ่อมแซมห้องนํ้าชาย-หญิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๔๘ ชั้น ๑,๒,๘,๙ และชั้น ๑๐ พื้นที่ ๑,๙๐๐ ตร.ม. จํานวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)     

                    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕