ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบโครงสร้างสารในช่วงคลื่นอินฟราเรด แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

               ตามประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบโครงสร้างสารในช่วงคลื่นอินฟราเรด แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ วท. ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น
               เครื่องตรวจสอบโครงสร้างสารในช่วงคลื่นอินฟราเรด แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร(๔๓.๒๑.๑๕.๐๗ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๗,๐๒๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕