ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

               ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะทำการขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จำนวน ๓๘ รายการ กำหนดขาดทอดตลาด วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสากรรม อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓  ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น ๓ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๒๓๐๘