ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุงานปรับปรุงสำนังานและห้องประชุมอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒ และพื้นห้องเรียนชั้น ๕,๖ และ ๘ จำนวน ๖ ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒ และพื้นห้องเรียนชั้น ๕,๖ และ ๘ จำนวน ๖ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๙,๑๓๒.๗๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยนำร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคุณลักษณะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น