ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๖๙.๓๐ บาท (สี่พันสองร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓