ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น Chiller ผลิตภัณฑ์ (TRANE) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น Chiller ผลิตภัณฑ์ (TRANE) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น Chiller ผลิตภัณฑ์ (TRANE) จำนวน ๓ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สมาร์ท คูลลิ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๕,๑๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง