ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดชุดบวงสรวงเซ่นไหว้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดชุดบวงสรวงเซ่นไหว้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาจัดชุดบวงสรวงเซ่นไหว้ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธนกุล แสงมา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๕๗๔.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน