ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ท (ชื่องาน) ขนาด ๑.๕ x ๔.๘ เมตร จำนวน ๑ แผ่น และจ้างเหมาทำฉากป้ายอิงค์เจ็ทเพื่อประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๒.๔ x ๔.๘ เมตร จำนวน ๑ ชิ้น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ท (ชื่องาน) ขนาด ๑.๕ x ๔.๘ เมตร จำนวน ๑ แผ่น และจ้างเหมาทำฉากป้ายอิงค์เจ็ทเพื่อประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๒.๔ x ๔.๘ เมตร จำนวน ๑ ชิ้น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ท (ชื่องาน) ขนาด ๑.๕ x ๔.๘ เมตร จำนวน ๑ แผ่น และจ้างเหมาทำฉากป้ายอิงค์เจ็ทเพื่อประชาสัมพันธ์งาน ขนาด ๒.๔ x ๔.๘ เมตร จำนวน ๑ ชิ้น จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ซี้ดดีไซน์ (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๘๒๙.๕๒ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง