ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโคมสปอร์ตไลน์ LED ตามเสาไฟโคมโซล่าเซลล์เดิม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างติดตั้งโคมสปอร์ตไลน์ LED ตามเสาไฟโคมโซล่าเซลล์เดิม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างติดตั้งโคมสปอร์ตไลน์ LED ตามเสาไฟโคมโซล่าเซลล์เดิม จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.กรุงเทพสหการ (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๔๘๔.๙๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง