เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๒ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สิริขวัญบารมี จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน